Bodoči študenti

Študijski
program

Naslov/ime: Sodobno proizvodno inženirstvo

Stopnja in vrsta: dodiplomski –  visokošolski strokovni program 1. stopnje

Strokovni naziv: diplomirani inženir strojništva (VS)/ diplomirana inženirka

strojništva oziroma s kratico dipl. inž. str.

Trajanje študija: 3 leta (180 KT)

Raven SOK: 7

Raven EOK: 6

Raven EOVK: Prva stopnja

Načini in oblike izvajanja študija

Študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija strojništva. Izredni študij je prilagojen potrebam zaposlenih študentov.

Temeljni cilji

zasledovati potrebe in interese nacionalnega gospodarstva in s tem tudi želja in interesov študenta po pridobitvi potrebnih kompetenc, ki mu bodo zagotavljale neposredno zaposljivost po zaključku študija, skladno s tem pa:

diplomantu omogočiti pridobiti primerna temeljna inženirska znanja in uporabna znanja s področja sodobnih tehnologij in tako tudi ustrezno zaposljivost;

diplomantu zagotoviti širšo razgledanost na širšem področju strojništva, da bo tako sposoben interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki drugih področij;

slediti načelom bolonjske prenove, evropskega združenja univerz EUA, FEANI-ja in tako preko izbirnosti predmetov omogočiti evropsko primerljiva znanja in zaposlitvene možnosti diplomantov. Skladno s tem:

diplomant pridobi izobrazbo primerljivo s sodobnimi tujimi študijskimi programi v razviti Evropi,

študentu je omogočen prehod na drug primerljiv dodiplomski študijski program doma ali v tujini,

študentu je, na podlagi tutorstva in sodobnega pedagoškega dela, omogočen prehod med študijskimi programi, sproten študij in tako omogočeni pogoji za prehod študentov iz letnika v letnik.

Diplomanti so ustrezno usposobljeni za nadaljevanje študija na 2. stopnji in za vseživljenjsko učenje.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

sposobnost razumevanja kompleksnega tehniškega problema, njegove analize ter iskanja analogij s sorodnimi problemi,

sposobnost sinteze, vrednotenja rešitev ter odpravljanja težav pri realizaciji,

razvijanje sposobnosti kritičnega in samokritičnega mišljenja,

ustvarjalnost in inovativnost,

sposobnost samostojnega dela v okviru pridobljenih znanj,

usposobljenost za vodenje tehnološke enote/oddelka ali projekta,

komunikacija in sodelovanje v timu, tudi v mednarodnem okolju,

poznavanje in uporaba sodobnih IKT tehnologij,

sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi,

sposobnost pridobivanja informacij in znanja iz elektronskih, tiskanih in drugih virov in njihovo selekcijo,

razumevanje potrebe po stalnem nadgrajevanju znanja,

upoštevanje varnostnih, gospodarskih, ekonomskih in ekoloških načel pri svojem delu,

zavezanost k profesionalni etiki in spoštovanju inženirskega kodeksa.

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom

teoretično podlago v smislu matematične predstavitve in reševanja praktičnih problemov, razumevanja fizikalnih osnov ter poznavanja materialov za načrtovanje sodobnega proizvodnega inženirstva,

sposobnost načrtovanja, priprave in vodenja proizvodnje s pomočjo sodobnih izdelovalnih tehnologij,

sposobnost uporabe sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter zagotavljanja kakovosti v proizvodnih procesih,

pridobitev specifičnih kompetenc iz orodjarstva in konstruiranja oz. proizvodne logistike z usmeritvijo študenta v posamezni modul študija,

poznavanje osnovnih merilnih instrumentov in merilnih metod za kontrolo merilnih veličin,

poznavanje osnovnih okoljskih, varnostnih, energetskih in ekonomskih omejitev in problemov,

obvladovanje samostojnega projektnega dela iz področja študija,

sposobnost samostojnega opravljanja inženirskih in strokovno organizacijskih del in reševanja samostojno dobro načrtovane naloge s področja študija.

Predmetno specifične kompetence so podrobno navedene v učnih načrtih posameznih predmetov.